Co chceme

Cíle spolku stanovuje § 1, odst. 1 stanov: Mělnický osvětový a okrašlovací spolek (dále jen Spolek) je nepolitické občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jeho cílem a účelem je aktivně osvětově působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost. Spolek chce šířit pochopení pro ochranu historických památek jako jednoho ze zdrojů poznání minulosti a duchovního obohacení přítomnosti, chce napomáhat jejich obnově. Zároveň chce šířit pochopení pro ochranu a obnovu městské zeleně a historických vinic.

Formy, jak chce spolek dosáhnout naplnění cíle, jsou různé. Plánováno je pořádání kulturních a společenských akcí (výstavy, koncerty, přednášky), propagační a publikační činnost, chceme příp. podávat výkonným, samosprávným a jiným veřejným institucím podněty reagující na skutečnosti, které jako občané města Mělníka prožíváme.

Předpokládáme, že členové spolku budou pro něj, a tedy pro své město pracovat nezištně, příjmy (členské příspěvky, dary, dotace) budou vkládány především do obnovy drobných památek, které nenahraditelně dotvářejí místo, v němž žijeme, bohužel však stojí na okraji zájmu. Příkladů najdeme v našem městě mnoho. Máme je zmapovány a chceme postupně, především v součinnosti s Městem Mělník a římskokatolickou církví, napomáhat k jejich záchraně a obnově. Některé jsou poničené, jiné již zcela zmizely, avšak alespoň ještě existují v paměti lidí nebo jsou zachyceny na fotografiích.

Rada spolku

Předseda spolku:
Martin Klihavec

Místopředseda spolku:
Mgr. Aida Líhová – Legnerová

Člen rady:
Jana Grossová

Stanovy spolku

Stáhnout Stanovy spolku (PDF)

Přihláška

Stáhnout Přihlášku (Word)

Roční členský příspěvek

Roční členský příspěvek: 250 Kč
důchodci a studující 150,- Kč (odsouhlaseno valnou hromadou 21. 2. 2008)

Roční členský příspěvek je možné uhradit na valné hromadě nebo převodem na účet 279637868/0300 u Poštovní spořitelny, pobočka Mělník. Jako variabilní symbol použijte datum narození ve tvaru den měsíc rok (např. 1. 1. 1958 jako 01011958)

Historie spolku

Stáhnout Historii spolku (PDF)