Kdo jsme a co chceme

Cíle spolku stanovuje § 1, odst. 1 stanov: Mělnický osvětový a okrašlovací spolek (dále jen Spolek) je nepolitické občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Jeho cílem a účelem je aktivně osvětově působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost. Spolek chce šířit pochopení pro ochranu historických památek jako jednoho ze zdrojů poznání minulosti a duchovního obohacení přítomnosti, chce napomáhat jejich obnově. Zároveň chce šířit pochopení pro ochranu a obnovu městské zeleně a historických vinic.

Formy, jak chce spolek dosáhnout naplnění cíle, jsou různé. Plánováno je pořádání kulturních a společenských akcí (výstavy, koncerty, přednášky), propagační a publikační činnost, chceme příp. podávat výkonným, samosprávným a jiným veřejným institucím podněty reagující na skutečnosti, které jako občané města Mělníka prožíváme.

Předpokládáme, že členové spolku budou pro něj, a tedy pro své město pracovat nezištně, příjmy (členské příspěvky, dary, dotace) budou vkládány především do obnovy drobných památek, které nenahraditelně dotvářejí místo, v němž žijeme, bohužel však stojí na okraji zájmu. Příkladů najdeme v našem městě mnoho. Máme je zmapovány a chceme postupně, především v součinnosti s Městem Mělník a římskokatolickou církví, napomáhat k jejich záchraně a obnově. Některé jsou poničené, jiné již zcela zmizely, avšak alespoň ještě existují v paměti lidí nebo jsou zachyceny na fotografiích.

Rada spolku

Předseda spolku:
Martin Klihavec

Místopředseda spolku:
Mgr. Aida Líhová – Legnerová

Člen rady:
Jana Grossová

Stáhnout Stanovy spolku (PDF) Stáhnout Přihlášku (Word) Stáhnout Historii spolku (PDF)

Roční členský příspěvek

Roční členský příspěvek: 250 Kč
důchodci a studující 150,- Kč (odsouhlaseno valnou hromadou 21. 2. 2008)

Roční členský příspěvek je možné uhradit na valné hromadě nebo převodem na účet 279637868/0300 u Poštovní spořitelny, pobočka Mělník. Jako variabilní symbol použijte datum narození ve tvaru den měsíc rok (např. 1. 1. 1958 jako 01011958)

Finanční podpora pro spolek

Logo města Mělník
Město Mělník poskytlo našemu spolku finanční podporu - děkujeme!