Stanovy

Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku

Čl. 1

Základní ustanovení

Čl. 2

Členství

Čl. 3

Práva a povinnosti členů a příslušníků kolektivního člena

Čl. 4

Organizační struktura Spolku

Čl. 5.

Ekonomické zabezpečení činnosti Spolku a zásady hospodaření

Čl. 6

Výklad stanov

Závazný výklad stanov je oprávněna provádět pouze Rada spolku. V případě, že určitá skutečnost není výslovně upravena nebo řešena stanovami nebo jiným obecně závazným právním předpisem, rozhoduje o ní Rada spolku v duchu zásad stanov.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení.

Stanovy nabývají platnosti dnem registrace Spolku u MV ČR.